Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instrukcja korzystania z bip

                Zespół Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim


ul. Kazikowskiego 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25/758-47-08, 25/758-28-86, internat 25/758-25-81

Adres E-mail zseminsk-portal@wp.pl
Strona WWW http://www.zsemm.edu.pl

  • O szkole


Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła o ponad 90-letniej historii (jubileusz 90-lecia obchodzono w 2010 r.), która cieszy się uznaniem władz samorządowych, rodziców, uczniów, mieszkańców środowiska lokalnego. W latach 1990-2008 dyrektorem szkoły był Stefan Stępniewski. Od 1 września 2008 r. funkcję dyrektora pełni Elżbieta Zofia Wieczorek.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 


Technikum kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik logistyk (od roku szkolnego 2009/2010)
 • technik organizacji reklamy (od roku szkolnego 2013/2014)

 


Liceum Ogólnokształcące, powołane 1 września 2002 roku
Profile kształcenia:

 • „akademicki” (matematyczno-przyrodniczy), przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia lub fizyka do wyboru, od 2014/2015 r. przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, biologia lub informatyka do wyboru
 • „humanistyczno-lingwistyczny”, przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia
 • „biznesowy” (matematyczno-geograficzny), przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

 

 


Liceum Plastyczne im. E. M. Andriollego kształcące w zawodzie plastyk, powołane 1 września 1992 roku.

 


Swój prestiż szkoła zawdzięcza wysokim wynikom dydaktycznym – wśród prymusów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Starosty Mińskiego, laureaci olimpiad przedmiotowych. Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk osiągają znaczące sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.
 

                 


Od wielu lat szkoła uzyskuje bardzo dobre wyniki na maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 100% zdawalność egzaminu maturalnego pozwala Technikum i Liceum Ogólnokształcącemu zająć wysokie lokaty w rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłaszanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

 

 


 
Liceum Plastyczne pełni w środowisku funkcję kulturotwórczą. Znaczącym wydarzeniem lokalnym jest coroczna wystawa prac dyplomowych absolwentów LP. Nauczyciele i uczniowie angażują się w przygotowanie oprawy plastycznej  wydarzeń organizowanych w mieście  i powiecie.Szkoła jest organizatorem konkursów plastycznych – Wojewódzkiego Konkursu Ilustratorskiego do dzieł literatury polskiej oraz Powiatowego Konkursu „Pięknem malowane – uroda ziemi mińskiej”- dla gimnazjalistów. Uczniowie mają możliwość rozwijania i promocji własnej twórczości poprzez organizowane wystawy, uczestnictwo w plenerach malarskich, przeglądach prac z malarstwa i rysunku. Młodzież odnosi znaczące sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych. 

Atutami Zespołu Szkół Ekonomicznych są m.in. przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa, usytuowanie w centrum miasta oraz internat przeznaczony dla uczniów mających problemy z dojazdem. Internat mieści się w zmodernizowanym budynku obok szkoły, wyposażonym w estetyczne, czyste pokoje sypialne, cichej nauki, świetlicę, kuchnię dla wychowanków, salę z komputerami z dostępem do Internetu. Główne remonty to w 2007 r. modernizacja pokoi mieszkalnych i łazienek oraz w 2009 r. termomodernizacja budynku internatu, modernizacja kuchni i stołówki. Zapewniona jest całodobowa opieka wychowawców. Funkcjonuje też stołówka, oferująca całodzienne wyżywienie dla młodzieży internackiej oraz uczniów Zespołu.

 


Szkoła posiada sale lekcyjne, które są sukcesywnie odnawiane i wyposażane w multimedia, komputery z oprogramowaniem Insert do nauki przedmiotów ekonomicznych, ogólnokształcących, grafiki i designu.

 


 
Dla potrzeb Liceum Plastycznego zorganizowano nowoczesne pracownie rzeźby – modernizacja w 2009 r., malarstwa,  rysunku i foto. W związku z wprowadzaniem nowych zawodów zorganizowano w 2010 r. pracownię komputerową ze specjalistycznym oprogramowaniem dla zawodu technik logistyk a w planie pracownia dla zawodu technik organizacji reklamy.

 


 
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było oddanie do użytku w 2012 r. kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 oraz skoczni w dal.

 Wszyscy uczniowie mogą także korzystać z unowocześnionej biblioteki (remont w 2011 r.), która pełni rolę centrum multimedialnego wyposażoną w stanowiska komputerowe, bogaty księgozbiór.

  
Kolejnym atutem szkoły jest tworzenie warunków do rozwijania  zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, m.in. koło dziennikarskie, filmowe, artystyczne, ekonomiczne, logistyczne, sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, koło klasyczne – nauka łaciny, koło teatralne, chór szkolny. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, odnosząc znaczące sukcesy. Szkoła szczyci się laureatami m.in. olimpiad i konkursów wiedzy ekonomicznej, Olimpiady Logistycznej, Olimpiady Teologii Katolickiej. Odnosi także sukcesy w zawodach sportowych. Drużyna dziewcząt w piłce siatkowej od kilku lat szczyci się tytułem Mistrza Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych.
 

 

 

 


Ważny atut szkoły to zróżnicowana oferta językowa – język angielski (obowiązkowy), oraz drugi język do wyboru - rosyjski, niemiecki, hiszpański (od 2010 r.). Szkoła organizuje od roku szkolnego 2012/2013 wymianę młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do Hildesheim. Jedną z form doskonalenia umiejętności językowych, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów jest również realizacja wielu inicjatyw i akcji na terenie szkoły w ramach współpracy z innymi instytucjami m.in. Business Week 2012, spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej w ZSE w ramach programu Muzeum Historii Żydów Polskich, Dni Języków Obcych.

 


Aby osiągać jak najlepsze wyniki i rozwijać uzdolnienia uczniów, szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, w szczególności Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym. Uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych np. z fizyki, chemii, geografii, biologii. Organizowane są wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze w kraju i zagranicę oraz wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii.


 


 

 


 

Zespół Szkół Ekonomicznych jest również organizatorem wielu imprez środowiskowych. Na stałe do kalendarza ważniejszych wydarzeń wpisały się: wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego, Targi Szkół Wyższych, powiatowe konkursy: Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Konkurs Geograficzny GEOMANIAK, Konkurs Polonistyczny, Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Dnia Niepodległości, Konkurs Plastyczny „PIĘKNEM MALOWANE – URODA ZIEMI MIŃSKIEJ”, Konkurs Ilustratorski. W szkole organizowane są również akcje, działania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości – Tydzień dla Oszczędzania w ZSE, Tydzień Przedsiębiorczości i od 2014 roku Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej. Dla gimnazjalistów organizowany jest corocznie Festiwal Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych oraz turnieje sportowe. Szkoła ma duży wkład w działalność charytatywną – współpracuje w ramach zawartego porozumienia z Mazowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – „Krok dalej”. Uczniowie  działający w  Szkolnym Kole Wolontariatu organizują zabawy andrzejkowe, mikołajkowe, wykonali liczne prace na rzecz dziecięcych oddziałów szpitalnych i przedszkoli. Bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym, na rzecz którego młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych wykonywała oprawę plastyczną i muzyczną wielu imprez kulturalnych i społecznych na terenie powiatu mińskiego.

 W 2011 r. ZSE znalazł się wśród szkół, którym przyznano zaszczytny tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, a w 2012 r. szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła z klasą 2.0” w uznaniu za wdrażanie w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła realizuje również innowacje pedagogiczne - ćwiczenia laboratoryjne z biologii w BioCentrum Edukacji Narodowej przy Instytucie Biologii Molekularnej PAN w Warszawie oraz zajęcia laboratoryjne z chemii na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

 
Uczniowie uczestniczą w projektach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz w ogólnopolskich projektach edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi przedsiębiorczy” oraz „Młodzi w obiektywie” – Filmoteka szkolna. Akcja.

 Szkoła przygotowując wykształconych, otwartych na świat młodych ludzi, nie zapomina o rozbudzaniu ich wrażliwości na problemy innych. Uczniowie chcą pomagać potrzebującym i dlatego chętnie angażują się w działalność społeczną i akcje charytatywne w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja budowaniu dobrych relacji uczeń – nauczyciel – rodzic.

 
DYREKTOR SZKOŁY:Elżbieta Zofia Wieczorek – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego w zakresie Organizacji i Zarządzania.


Nauczyciel dyplomowany, egzaminator przedmiotów zawodowych – wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk oraz na listę ekspertów MEN ds. awansu zawodowego. W Zespole Szkół Ekonomicznych pracuje od 1998 r. jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, funkcję dyrektora pełni od 01.09.2008 r.Ostatnio ukończyła:

 • w 2011 r. studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie logistyki dla nauczycieli,
 • w 2008 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki i Informatyki o treści Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość,
 • w 2006 r. kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
 • w 2004 r. kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
 • w 2003 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie w zakresie Zarządzania z Elementami Marketingu przy Wykorzystaniu Technik Informacyjnych.Jako dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych konsekwentnie zmierza do wytyczonego celu: aby Szkoła, kontynuując swoje najlepsze tradycje, była Szkołą nowoczesną, przyjazną, kształcącą przedsiębiorczych, dobrze przygotowanych do życia zawodowego i społecznego absolwentów. Odznaczona medalem srebrnym za długoletnią służbę w 2011r., medalem Edukacji Narodowej w 2013r.oraz wyróżniona nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2011 r.