Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instrukcja korzystania z bip

Starosta - ANTONI JAN TARCZYŃSKI
Kontakt :

Sekretariat
STAROSTWA POWIATOWEGO
ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki


tel./fax  25 759-87-00
http://powiatminski.pl/
e-mail: starosta.wm@powiatypolskie.plStarosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta sprawuje funkcję szefa obrony cywilnej powiatu.
Starosta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu

decyzji administracyjnych. Organami opiniodawczo - doradczymi Starosty są:

 1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia
 3. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 4. Powiatowa Rada do Spraw Kombatantów
 5. Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna