Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instrukcja korzystania z bip

 

   

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim


ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25/758-34-15, 25/ 758-29-08.

Adres E-mail ckummz@ckumm.edu.pl
Strona WWW

http://www.ckumm.edu.pl

 

http://www.ckpmm.pl

ckp@post.pl

 


 

 • O szkole


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012 roku.

 


W skład CKZiU weszły placówki:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica
 • Centrum Kształcenia Praktycznego im. Mariana Benko w Mińsku Mazowieckim.


Połączone placówki to ośrodki edukacyjne z wieloletnią tradycją.
Nadrzędnymi celami Centrum są:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
 • przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju własnego,
 • realizacja innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

 W Centrum funkcjonują następujące formy kształcenia:


I. Szkoły dla dorosłych

 

 • Gimnazjum dla dorosłych.
 • Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum .
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła policealna dla dorosłych o 1-rocznym, 1,5 – rocznym i 2 letnim okresie nauczania na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - trzyletnie technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.


II. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów ZSZ i Technikum


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na mocy porozumień ze szkołami macierzystymi zajmuje się kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu młodzieży uczęszczającej  do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mińskim.

III. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią elastyczną i bezpłatną formę  kształcenia zawodowego, dającego możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kursy organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie i trwają (w zależności od kwalifikacji)  od 1 do 4 semestrów. Centrum posiada bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę kursów kwalifikacyjnych, poczynając od kursów z obszaru administracyjno – usługowego, poprzez kursy z obszaru mechanicznego, budowlanego, medyczno – społecznego, gastronomicznego kończąc na kursach z obszaru  rolniczo – leśnego.W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego funkcjonują:


 

 • Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który koordynuje kształcenie młodocianych pracowników w powiatach: mińskim, węgrowskim, garwolińskim, siedleckim, sokołowskim. W tym zakresie Ośrodek współdziała z 14 szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w oddziałach wielozawodowych.  W Ośrodku odbywa się dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na czterotygodniowych turnusach w następujących zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz.
 • Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43. Głównymi zadaniami Ośrodka jest przeprowadzanie zajęć praktycznych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk. Poza głównymi zadaniami w Ośrodku prowadzona jest również działalność usługowa w zakresie napraw pojazdów, wymiany i naprawy opon oraz badań technicznych motocykli, motorowerów oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze).

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe  (stopień I) i spawanie spoin czołowych blach i rur (stopień II),w zakresie spawania:

 • łukowego elektrodą otuloną (metoda 111)
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów (metoda  135)
 • gazowego blach (metoda 311)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od wielu lat jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiadane przez naszą jednostkę wyposażenie pozwala na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ponad 25 zawodach.

 

 

 

 • Dyrektor
Dyrektorem Centrum jest Pani Joanna Kowalska.
Pani Joanna Kowalska jest magistrem ekonomii, ukończyła Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę – specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1 września 1988 roku pracowała  w Centrum Kształcenia Ustawicznego i była związana z edukacją dorosłych. Przez 15 lat pełniła funkcję wicedyrektora placówki. W latach 2007 – 2012 była Dyrektorem CKU. Pani Joanna Kowalska jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: sprzedawca i technik prac biurowych. Doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi zdobywała uczestnicząc w stażach zagranicznych w Irlandii i w Niemczech. Jest ekspertem w zakresie tworzenia programów modułowych. Współpracuje z KOWEZiU w Warszawie oraz Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu w obszarze wdrażania systemu kształcenia na odległość w edukacji dorosłych.